Aikido Special Knife defense techniques – Shirakawa Ryuji shihan

DVD Japanese (language) Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan ◆Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa ◆Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ https://youtu.be/3Ym5dQaZHaY Special techniques close combat Best of Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido freestyle02 Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido freestyle03 Best of Aikido Beautiful Aikido world Special techniques Aikido Dynamic Throwing to each other Aikido self-defense techniques Sutemi… Continue reading Aikido Special Knife defense techniques – Shirakawa Ryuji shihan