Beautiful Martial Arts – Aikido

Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ ・Best of Aikido ・Aikido Dynamic Throwing to each other ・Aikido self-defense techniques ・Aikido is beautiful ・Aikido Highlights ・Aikido and Jiu-Jitsu source