Aikido vs Straight punch(Possibility of Aikido)

Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan ◆Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa ◆Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ Best of Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido freestyle02 Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido freestyle03 Best of Aikido Beautiful Aikido world Special techniques Aikido Dynamic Throwing to each other Aikido self-defense techniques Sutemi Waza(sacrifice techniques) Dynamic and elegant martial arts ‐… Continue reading Aikido vs Straight punch(Possibility of Aikido)