Aikido – Training at home with weapons(Ken&Jo) Shirakawa Ryuji shihan

Part 02 Physical & Balance↓ Shirakawa Ryuji shihan – aikikai 6th dan ◆Facebook :https://www.facebook.com/aikido.shirakawa ◆Instagram:https://www.instagram.com/ryujishirakawa/ DVD Volume 1 https://www.budovideos.com/products/beautiful-amazing-aikido-dvd-by-ryuji-shirakawa DVD Volume 2 https://www.budovideos.com/products/beautiful-amazing-aikido-vol-2-dvd-by-ryuji-shirakawa Amazing Aikido 01 Amazing Aikido 02 ・Shirakawa Ryuji shihan interview https://en.budotravel.com/post/interview-ryuji-shirakawa-sensei ・Aikido Special Self Defense Techniques https://youtu.be/x6M7w3bmVfs Dynamic Aikido https://youtu.be/3Ym5dQaZHaY Special techniques close combat Best of Sutemi Waza/sacrifice techniques in Aikido Sutemi… Continue reading Aikido – Training at home with weapons(Ken&Jo) Shirakawa Ryuji shihan